משלוח חינם בכל האתר!

משלוח חינם בכל האתר!

תקנון האתר

האתר הוקם ע”י חברת עיר החשמל ומשמש למכירות רגילות מכירות קבוצתיות דרך רשת האינטרנט

ניתן לפנות בכל שאלה לחברת עיר החשמל בטלפונים הרשומים מטה:

כתובת למשלוח מכתבים הינו: ת.ד 7514 פתח תקווה, קרית מטלון מיקוד 49170.

טלפון: 09-9600833

דוא”ל : [email protected] 

 ישנו מענה טלפון 24 שעות – אנשי האתר עונים לקהל הלקוחות

החל משעה 9:00 בבוקר ועד שעה 18:30

הזכות להשתתף במכירה ולהגיש הצעות                                                                  

א. רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

ב. הצעות מחיר שתוגשנה ע”י בני 18 ומטה עם או בלי אישור הוריהם תהיה לעיר החשמל הזכות לבטל את ההזמנה ואף להגיש תלונה במשטרה נגד הרוכש. 

ג. המוצרים והשירותים המוצעים באתר עיר החשמלמיועדים לשימושך הפרטי והאישי ולא למטרות סיטונאות. עיר החשמלרשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין, לרבות אם תהא סבורה כי הנך עלול לסחור בהם, וזאת מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע לך על כך מראש עיר החשמל שומרת לעצמה גם את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל את זכייתך בנסיבות אלו.

ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא עיר החשמל, מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

ה. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים;

 1. i. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בעיר החשמל או בצד שלישי כלשהם, לרבות לקוחות עיר החשמלוהחברות המציעות.

ii . אם עשית שימוש בשירותי אתר עיר החשמל לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

iii. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם עיר החשמלאו מי מטעמה.

iv . אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות עיר החשמל.

 1. v. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 2. המוצרים המוצעים במכירה 

א. עיר החשמל מעמידה את האתר כזירה לעריכת מכירות .
המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר.
תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.
פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי עיר החשמל.

ב. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל על-ידי התקשרות טלפונית.

ג. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים . אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך או הזמנתך.

ד. ככל שיש באתר קישוריות (“לינקים”) לאתרים אחרים, לא תישא עיר החשמל באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם – לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניות ונכונותו – או לכל פרט אחר הקשור עמם. עיר החשמל לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות עיר החשמל.

 1. אופן הגשת ההצעות והזמנות 

א. בעת הגשת ההצעה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההצעה.

ב. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה או בהזמנה.
עיר החשמלבע”מ תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

ג. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או לעיר החשמל ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה הפומבית.

ד. לעיר החשמל  שמורה הזכות לבטל השתתפותך במכירה או לבטל את זכייתך בה, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.במקרים אלה, תשיב החברה את הכספים ששולמו על ידי הצרכנים

ה. על מנת שהצעה כלשהי או הזמנה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי עיר החשמל באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים.
עיר החשמל לא תתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים,
וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי עיר החשמל.

ו. במידה והזמנתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי – קליטת ההזמנה במערכת אינה מעידה על קבלתה שכן אישור ההזמנה כפוף לבדיקות שונות שעורכת עיר החשמל.

 1. מדיניות ביטולים והחזרות

א. כל הרוכש מוצר ו/או זוכה במכירה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

i . ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר  באריזתו המקורית, לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר.

 1. ii. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ג. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, דואר, דואר רגיל, דואר רשום ואו דואר שליחים.

ד. תוצאות הביטול עקב פגם:

 1. i. במקרה של ביטול עקב פגם יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

 1. i. במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה, יחזיר בעל החנות בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ הנמוך ביניהם.
 2. במידה ויש צורך להחזיר מוצר חיוב עלות ההובלה תהיה על חשבון הלקוח 

ii.יובהר ויודגש, דמי הביטול יכול שיגבו  או ע”י עיר החשמל.

בע”מ.
אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לבעל החנות במקום עסקו, על חשבונכם, רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה.

ז. יובהר ויודגש: המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית בערך המוצר.

ח. חריגים לזכות ביטול: לא ניתן עסקה של:א. מוצרים  שיוצרו במיוחד עבור הצרכן . ב. מוצרים הניתנים להקלטה והעתקה(דיסקים, ספרים) שהצרכן פתח את אריזתם המקורית .
ג. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים. ד. מוצרים פסידים.

ט. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

 1. “מדיניות החזרת מסכי מחשביםLCDו או LCD-TVואו Plasma ` 

א. על מנת להסיר ספק בכול הנוגע להחזרת מסכים עקב פיקסלים שרופים להלן מדיות החברה עיר החשמל.

בע”מ לגבי מוצרים שהיא מייבאת

ב. הגדרה של פיקסל שרוף הינו: שלושת הצבעים שרופים (RBG) אדום, כחול, ירוק כלומר חור שחור במסך.

ג. רק צבע אחד לא תקין ואו שני צבעים לא תקנים לא יחשב הדבר כפיקסל שרוף.

ד. מדיניות ההחלפה המסכים הינו לפחות 4 פיקסלים שרופים בריכוז מקומי ואו 5 פיקסלים במקומות שונים על המסך ואו ע”פ הנחיות יצרני הפנלים (LCD) השונים.

ה. החלפת מסכים עד גודל “22 כולל יעשה במרכזי השירות של חברת עיר החשמל.

בע”מ לגבי מוצרים שהחברה מייבאת בעצמה, מסכים מעל “22 יעשה בבית הלקוח.

ו. מובהר לכל שלכול יבואן יש את מדיניות ההחזרה לגבי מוצרים שהוא מי בא ומה שקובע הוא הינו ע”פ מדיניות היבואן כגון: LG , טושיבה, Philips, וכו`.

ז. בכל מקרה, צרכן יוכל לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן המפורטות בתקנון, אם צרכן יהיה מעוניין בהחלפה ולא בביטול, עליו ליצור קשר עם היבואן

 1. “מכירה פומבית” 

א. במכירה פומבית נקבע מחיר מינימום המהווה את מחיר הפתיחה הנמוך ביותר אותו ניתן להציע עבור המוצר המוצע למכירה. מחיר הפתיחה נקבע על ידי עיר החשמל.
מחיר המינימום מתעדכן, בהתאם להצעות המשתתפים במכירה. כל משתתף רשאי להגיש הצעת מחיר בסכום שלא יפחת ממחיר המינימום הנקוב בעת הצעתו. הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או ממחיר ההצעה הנמוכה באותו שלב של המכירה לא יקלטו במערכת.

ב. בזמן שהמכירה הפומבית עדיין פתוחה, הנך רשאי להגיש הצעה או לעדכן את הצעתך על ידי העלאת המחיר שהצעת. עדכון ההצעה אינו דורש מילוי מחדש של הפרטים האישיים. בשום מקרה לא ניתן להגיש או לעדכן הצעה במחיר הנמוך ממחיר המינימום העדכני החל במועד ההצעה.

ג. כל עוד המכירה הפומבית פתוחה לקבלת הצעות, תתפרסמנה באתר ההצעות הגבוהות שנתקבלו ונרשמו עד לאותו שלב. ההצעות תפורסמנה כשהן כוללות את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה בעיר החשמל באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

ד. עיר החשמל בע”מ תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת ההצעות הגבוהות באופן רציף ומקוון.

ה. במידה ונקלטו במערכת מספר הצעות תקפות זהות בסכומן, תבחר ההצעה המוקדמת ביניהן.

ו. ההחלטה לגבי הזוכים במכירה לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי עיר החשמל בע”מ. רישומים אלה מהווים ראיה לכאורה לנכונותם.לכל מועד מכירה פומבית ייקבע מועד סגירה סופי. שיפורסם מראש באתר. החברה מתחייבת לוודא כי לא מתבצעת התערבות במכירה הפומבית על ידי ספקים ו/או עובדי החברה, התערבות ספקים ו/או עובדי החברה במכירה פומבית אסורה ומהווה הפרה של הוראות חוק הגנת הצרכן, החברה תפתח בהליכים משפטיים נגד כל גורם שיתערב במכירה הפומבית שלא כדין.

 1. מכירה קבוצתית 

א. מכירה קבוצתית הינה מכירה המאפשרת להציע לקבוצת קונים מחיר אחיד, אטרקטיבי, למוצר או לשירות, בתנאי שיהיה מספר מינימאלי של קונים המעוניינים לרוכשו.

ב. כל עוד מכירה קבוצתית פתוחה לקבלת הצעות, יתפרסמו באתר שמות המשתתפים במכירה, כשהם כוללים את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה בעיר החשמל באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

ג עיר החשמל בע”מ תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת המזמינים באופן רציף ומקוון.

ד. במידה שלפני המועד שנקבע לסיום מכירה קבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירה קבוצתית תהיה הנהלת עיר החשמל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת.

ה. אין בהגדלת הכמות כדי לגרוע מזכייתם של המציעים, אשר הצעותיהם נרשמו והתקבלו קודם לכן.

ו. במידה שבמועד סגירת מכירה קבוצתית פחתה כמות ההזמנות מהכמות שהוצעה בפתיחת המכירה תהיה עיר החשמל בע”מ רשאית לאשר את המכירה או לבטלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם בוטלה המכירה לא יחויבו המשתתפים בכל סכום או עלות שהיא.

ז. ההחלטה לגבי הזוכים במכירה קבוצתית לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי עיר החשמל בע”מ. רישומים אלה מהווים ראיה לכאורה לנכונותם.

ח. במידה שהמכירה אושרה (כאמור בסעיפים6.4 ו- 6.5) הרי שרכשת את המוצר בסכום המוצע, ותחשב לעניין הסכם זה כמי שהצעתו זכתה.

 1. “מכירה אישית” 

א. במכירה אישית נקבע מחיר מינימום המהווה את מחיר הפתיחה הנמוך ביותר אותו ניתן להציע עבור המוצר המוצע למכירה.
מחיר הפתיחה נקבע על ידי עיר החשמל.
בהתאם להצעות המשתתפים במכירה הלקוח יקבל הודעה האם זכה או לא. כל משתתף רשאי להגיש עד 5 הצעות מחיר בסכום שלא יפחת ממחיר
המינימום הנקוב בעת הצעתו. הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או ממחיר ההצעה הנמוכה באותו שלב של המכירה לא יקלטו במערכת.

ב. בזמן שהמכירה האישית עדיין פתוחה, הנך רשאי להמשיך להגיש הצעות על ידי העלאת המחיר שהצעת. עדכון ההצעה אינו דורש מילוי מחדש של הפרטים האישיים. בשום מקרה לא ניתן להגיש או לעדכן הצעה במחיר הנמוך ממחיר המינימום העדכני או ממחיר הצעת הלקוח הנמוכה ביותר.

ג. כל עוד המכירה האישית פתוחה לקבלת הצעות, ההצעות תפורסמנה כשהן כוללות את שמו הפרטי של המציע, אות ראשונה של שם משפחתו, מספרה הסידורי של ההצעה, ומועד הגשת ההצעה. הנך מסכים בזה לפרסום פרטים אלה בעיר החשמל באופן שהם יהיו גלויים לכל משתמשי האינטרנט.

ד. במידה ונקלטו במערכת מספר הצעות תקפות זהות בסכומן, תבחר ההצעה הנמוכה ביותר שהלקוח זכה במוצר אך בתנאי שהתקבלה הודעת זכייה.

ה. הלקוח ידרש למלא טרום המכירה האישית את פרטיו המלאים כולל פרטי כרטיס אשראי. רק במידה והצעת הלקוח תתקבל ותהפוך להזמנה יהווה אישור לעיר החשמל   לחייב את כרטיס האשראי של הלקוח.

ו. ההחלטה לגבי הזוכים במכירה לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי עיר החשמל. רישומים אלה מהווים ראיה לכאורה לנכונותם. החברה מתחייבת לוודא כי לא מתבצעת התערבות במכירה האישיות על ידי ספקים ו/או עובדי החברה, התערבות ספקים ו/או עובדי החברה במכירה אישיות אסורה ומהווה הפרה של הוראות חוק הגנת הצרכן, החברה תפתח בהליכים משפטיים נגד כל גורם שיתערב במכירה הפומבית שלא כדין.

 1. סיום המכירות

א. במכירה פומבית – המכירה מסתיימת בתום הדקה של השעה הרשומה בדף המכירה או בתום הדקה החמישית לאחר קבלת ההצעה האחרונה – לפי המאוחר.

ב. במכירה קבוצתית – המכירה מסתיימת כאשר התקבלו הזמנות למלוא הכמות המוצעת או במועד סיום המכירה כפי שנקבעו, מעת לעת, בדף המכירה – לפי המוקדם.

ג. מועד קבלת ההצעות כפי שנרשם במחשבי עיר החשמל בע”מ הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי עיר החשמל בע”מ ישמש ראיה לכאורה בעניין זה.

 1. פרסום 

א. תוצאות המכירה המתפרסמות באתר עיר החשמל עם סיום המכירה אינן סופיות והן כפופות לבדיקה ואישור.

ב. אישור זכייה ישלח לזוכים באמצעות דואר אלקטרוני לאחר בדיקת תוצאות המכירה.

ג. לתשומת לבך: הודעת הדואר האלקטרוני הנ”ל מהווה תנאי לזכייה במכירה, אולם מובהר כי עיר החשמל בע”מ שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להכיר בתוצאות המכירה, גם לאחר משלוח אישור הזכייה ללקוח, לרבות בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 14 לתקנון זה להלן.בכל מקרה החברה תמסור לצרכן את סיבת הביטול ותשיב לו את כספו.

ד. שים לב – אי עדכון כתובת הדואר האלקטרוני שלך בעמוד האישי עלול למנוע או לעקב את מסירת אישור הזכייה לידך.

 1. תשלום ואספקה

א. הגשת הצעה וזכייה ב”מכירה פומבית” ו/או הגשת הצעה ל”מכירה קבוצתית” שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת אותך בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידך עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח (אם לא בחרת באופציה לאיסוף עצמי של המוצר) ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: “הסכום לתשלום”). חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך.

ב. במועד הגשת הצעתך עליך לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח.

ג. המחירים כוללים מע”מ על-פי הדין.

ד. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך.

ה. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של החברה .

ו. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי עיר החשמל בע”מ ועל פי שיקול דעתן. לעיר החשמל שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותן להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך בנקודת האיסוף אשר תקבע בהסכמת החברה והצרכן. 

ז. דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה כגון הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.

הובלת מוצרים לבנים במקומות שאין להם מעלית ואו נדרש לעלותם ברגל במדרגות תהיה תוספת מחיר של  100-120₪ עבור כול קומה מעל הקומה השלישית.
 כמו כן פירוק דלתות מקרר עקב אי יכולת להכניס אותם למעלית / לבית הלקוח תהיה תוספת עלות במשלוח של עד 80 ₪ לכול דלת.(הערה:יש לפרט את העלות).

ח. בעת תיאום האספקה, רשאית עיר החשמל לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי או תעודת המשלוח כתנאי למסירה.

 1. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות 

א. עיר החשמל תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של עיר החשמל להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת עיר החשמל יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע בעיר החשמל – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים – או להשתמש בו לרעה, .

ב. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של עיר החשמל.

ג. עיר החשמל בע”מ לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך) אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. i. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בעיר החשמל או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות עיר החשמל.
 2. ii. אם עשית שימוש בשירותי עיר החשמל בע”מ לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

iii. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם עיר החשמל או מי מטעמה;

 1. iv. אם התקבל בידי עיר החשמל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי; בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין עיר החשמל.
 2. v. אם עיר החשמל תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות עיר החשמל בע”מ במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך בעיר החשמל, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;
 3. vi. עיר החשמל רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש בעיר החשמל לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
  עיר החשמל תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
 4. אחריות 

א. הנך מצהיר ומאשר, כי ידוע לך ש עיר החשמל אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש בעיר החשמל ולפיכך:

i .החברה אינה מייבאת את המוצרים, אך יחד עם זאת, בכל מקרה של תלונה שתתקבל בחברה, תפעל החברה מול היבואנים והספקים .בכדי לפתור את התלונה ולצמצם את הנזק שייגרם לצרכן.

ii . השירות באתר עיר החשמל ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, או דרישה כלפי עיר החשמל בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ב. עיר החשמל עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, עיר החשמל אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת.
עיר החשמל לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה,
אלא אם הנ”ל אירע בשל רשלנות החברה.

ג. עיר החשמל לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

ד. החברה תספק אחריות בכל מקרה בו נרכש מוצר שמחירו 400 ₪ ומעלה ולא ניתן לאתר את היצרן או היבואן.

 1. ביטול מכירות 

א. עיר החשמל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

ב. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

ג. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת עיר החשמל את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

ד. בכל מקרה שנפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה.

ה. בכל מקרה שלדעת עיר החשמל נעשתה פעולה בניגוד להוראות הסכם זה.

במקרים אלה, תשיב החברה לצרכנים את כספם.

ו.החברה עורכת בקרה קבועה על מלאי המוצרים באתר, בכל מקרה בו יאזל מוצר מהמלאי הוא יוסר מהאתר או שיצוין בסמוך למוצר, באופן בולט, כי המוצר אזל מהמלאי.
 אם מוצר ירד מהמלאי בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות לחברה בעת ביצוע ההזמנה, תימסר על כך הודעה  לצרכן, והוא יבחר בין קבלת מוצר אחר זהה ושווה ערך או קבלת מלוא הסכום ששילם.

 ז. מימשה עיר החשמל את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

ח. במידה וקרה באג באתר והמחיר ירד לאפס או לשקל המכירה תבוטל וללקוח יוחזר הכסף.

 1. מכירות מיוחדות 

א. עיר החשמל שומרת לעצמה את הזכות לקיים מכירות מיוחדות עבור קבוצות צרכנים מוגדרות (לקוחות עיר החשמל למשל) וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובתנאים שייקבעו. לקוחות שאינם נמנים על הקבוצה לה מוצעת המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי עיר החשמל או מי מטעמה.

 1. קניין רוחני

א. כל זכויות הקניין הרוחני בעיר החשמל, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של עיר החשמל בע”מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של אתר עיר החשמל, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד`), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של עיר החשמל מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בעיר החשמל, בבסיס הנתונים ב עיר החשמל, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בעיר החשמל בלא קבלת הסכמתה של עיר החשמל מראש ובכתב.

ג. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בעיר החשמל בע”מ לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של עיר החשמל בע”מ מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

ד. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.

ה. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו עיר החשמל בע”מ, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

ו. השם עיר החשמל וכן mabatintelligent שם המתחם (Domain name ) של האתר, סימני המסחר בעיר החשמל וב- עיר החשמל (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של עיר החשמל בע”מ וסימני המסחר שלה – הם כולם רכושה של עיר החשמל בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 1. בוררות וסמכות שיפוט 

א. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, נתניה, חיפה, באר שבע, נצרת וירושלים תוקנה הסמכות המקומית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש בעיר החשמל בע”מ ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.

 1. אבטחת מידע

א. אבטחת המידע באתר מבוצעת ע”י מחלקת אבטחת המידע של עיר החשמל.
האתר מאובטח בטכנולוגיות מתקדמות וחדשניות. המידע הרגיש (פרטי לקוחות וכרטיסי אשראי) מועבר בצורה מוצפנת בסטנדרט SSL  ונשמר בצורה מוצפנת.
הפרדה פיזית מוחלטת בין בסיסי המידע השונים מבטיחה כי לא ניתן להגיע דרך האינטרנט למידע הרגיש השמור באתר, והמוגן ע” Firewalls (קירות אש)
חיצוניים ופנימיים ואמצעי אבטחה משוכללים נוספים.
עיר החשמל מעדכנת ומשכללת את מערכות אבטחת והגנת המידע, כך שיעמדו בתקני אבטחה מחמירים.

 1. הגנת הפרטיות 

א. חברת עיר החשמל מכבדת את פרטיות המבקרים והרוכשים בעיר החשמל. חברת עיר החשמל בע”מ לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך) אלא במקרים המפורטים בתקנון בסעיף 11.

Wishlist 0
Continue Shopping